Algemene Voorwaarden energiesprestatie & advisering
januari  2023 Ed Trion Advies 

Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer
Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de dienstverlening van het verstrekken van een energielabel. Onder opdrachtnemer wordt Ed Trion Advies EP W/U verstaan.
Artikel 2. Opdracht en tarief
2.1. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard. Opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene voorwaarden van Ed Trion Advies EP W/U.
2.2. Het overeengekomen tarief voor de levering staat vermeld op de opdrachtbevestiging, waarbij de BTW apart is vermeld.
Artikel 3. Betaling en levering
3.1. Betaling van de factuur dient door de opdrachtgever binnen 21 dagen na dagtekening te geschieden door middel van een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.
3.2. Levering van het energielabel zal binnen 10 werkdagen na opname van het object geschieden, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
4.1. Voor het opstellen van het energielabel zal een EP opnemer of – adviseur de woning opnemen. De EP opnemer of –adviseur moet zich legitimeren als vakbekwaam persoon.
4.2. De opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om de woning op correcte wijze op te nemen.
4.3 Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.
4.4 Gegevens zullen enkel per elektronische mail door Opdrachtnemer verstrekt worden. Indien Opdrachtgever gegevens in hard copy wenst dient zij hiervoor een toeslag te betalen.
Artikel 5. Monitoring en controleonderzoek
5.1. De opdrachtnemer verstrekt de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan de RVO ten behoeve van monitoring. In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. 
5.2. Steekproefsgewijs kan een controleonderzoek plaats vinden. Als de opdrachtnemer geen medewerking verleent aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database.
5.3. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.
Artikel 7. Algemene voorwaarden en tarieven
Ed Trion Advies EP W/U is bevoegd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen indien zich een wijziging voordoet. Voorwaarden en tarieven blijven geldig zoals deze op het moment van opdrachtbevestiging zijn/waren gedurende de termijn van de opdracht. De voorwaarden worden met de opdrachtbevestiging mee verzonden.
Artikel 8. Intrekkingskosten
Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat opdrachtnemer de woning heeft opgenomen doch voordat opdrachtnemer het energielabel heeft afgemeld bij RVO is opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien opdrachtnemer het energielabel reeds heeft afgemeld RVO zal opdrachtnemer het energielabel conform opdracht uitbrengen en is het volledige tarief verschuldigd.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

ir. E. Trion
bouwkundig adviseur
06 4302 4895


Post & bezoekadres
  • Pr. Beatrixlaan 8
  • 3155 TJ Maasland

Site & Mail
Nummers
  • BANK NL68 RABO 0124 1824 02
  • BTW NL001316101B28
  • KVK 27343831